บริการอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยง
 
 
 ข้อมูลโรงเรียน
     ประวัติโรงเรียน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
     อัตลักษณ์ของโรงเรียน
     ข้อมูลบุคลากร
     ข้อมูลนักเรียน
     แผนผังโรงเรียน
     ห้องสมุดโรงเรียน
     คู่มือประชาสัมพันธ์
 
 
 สาระน่ารู้
     สพม.10
     เทคโนโลยีสารสนเทศ te004
     เทคโนโลยีสารสนเทศ in 138
     สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ
     Nectec
     SchoolNet Thailand
     Thaigoodview
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
     วิชาการดอทคอม
     สำนักวรรณกรรม
     อุทยานการเรียนรู้
     ICT GIFTED
     ห้องเรียน DLIT
 
 Facebook ของโรงเรียน
     ทีมงานช่างภาพ
     TYC ชุมชนแม่กลอง
     กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
     ชมรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
     ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์
     ครูถาวรานุกูล
     เพจวิชา IS
 
         ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล

        โรงเรียนถาวรานุกลู เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ 
        จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือสมภารเที่ยง เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต 
        ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2462 โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาส 
        ในระยะเริ่มต้นไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนแต่จัดเพียงเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น 
        เมื่อพระครูสุตสาร (ถนอม ถาวโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต ได้จัดตั้งโรงเรียน
        ให้ถาวรขึ้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล

 
 
ผู้อำนวยการ
                   นาฬิกา
๐๐๐๐๐๐
 
 

โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม
34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร.034-711238  โทรสาร 034-711238 ต่อ 121
E-mail Administrator :  m504144004@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด : 01-Dec-2015 23:06